Realizace SrdceDnů na Pevnosti poznání

1.6.2022

V průběhu měsíce května jsme zrealizovali celkem 4 dopolední setkání pro třídy základních škol z Olomouckého kraje, které přijaly ukrajinské děti. Cílem těchto setkání bylo prostřednictvím her a společných aktivit prohloubit vztahy mezi českými a ukrajinskými dětmi a napomoci jak jejich větší integraci do vzdělávání.

Termín SrdceDnů

  • 9.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 16.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 23.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 30.5.2022 - 8:00 až 12:00

Místo konání

Pro realizaci SrdceDnů jsme zvolili olomouckou Pevnost poznání, která je součástí zázemí Univerzity Palackého. Pevnost nabízí možnost realizace široké škály vzdělávacích a pohybových venkovních i vnitřních aktivit. Zároveň disponuje zkušenostmi se specializovanými vzdělávacími programy zaměřenými na inkluzi žáků.

Program SrdceDnů

Hlavní program setkání tvořilo několik vzdělávacích a pohybových aktivit. Tyto aktivity byly rozděleny do 15 stanovišť (8 vnitřních a 7 venkovních), které žáci absolvovali ve skupinkách po cca 10-15 dětech, kdy v každé ze skupin bylo alespoň jedno ukrajinské dítě.

Na každém ze stanovišť byli k dispozici instruktoři, kteří dohlíželi na bezpečnost dětí a instruovali je pro splnění aktivity. Děti si tak mohli vyzkoušet například různé chemické a fyzické pokusy, chůzi po laně, disk golf, střelbu z luku, nebo třeba česko-ukrajinský kvíz. Za splnění úkolů získala skupinka na každém stanovišti razítko. Po splnění všech stanovišt a předložení hrací karty se všemi razítky získali žáci odměnu v podobě diplomu a sladkosti.

Na realizaci programu se kromě odborného projektového týmu podílela také samotná Pevnost poznání, která zaštiťovala vzdělávací aktivity, a dále také nezisková organizace Svišti v pohybu, která spadá pod Fakultu tělesné kultury UP a dohlížela na sportovní část programu.

Všechny aktivity byly speciálně uzpůsobeny integraci ukrajinských dětí a kladly důraz na jejich co největší zapojení a spolupráci s českými spolužáky. Žáci byli nuceni při plnění aktivit aktivně spolupracovat a hledat společná řešení jednotlivých úkolů. V případě jazykových bariér byly k dispozici také překladatelé.

Program byl předem konzultován také s pedagogy jednotlivých škol, kteří jej dále komunikovali mezi žáky a rodiče ukrajinských dětí. Na základě jejich připomínek došlo k optimalizaci obsahu jednotlivých aktivit. Pro realizaci SrdceDnů byla zároveň zpracována metodika, jejíž obsah bude zveřejněn na webových stránkách projektu.

Prostor pro učitele a rodiče

Program poskytl prostor také učitelům a rodičům ukrajinských dětí, kteří měli možnost diskutovat v rámci neformálního posezení. Obsahem této diskuze bylo především navázání vztahů s rodiči, lepší pochopení potřeb ukrajinských dětí a jejich rodin, sdílení dobré praxe, znalostí a přístupů pro práci s těmito dětmi mezi pedagogy napříč různými základními školami.

Tato diskuze přinesla mnoho zajímavých poznatků a doporučení pro jednotlivé školy, které budou dále zpracovány a zveřejněny na webových stránkách projektu.

Spolupráce s KACPU

Jedné z diskuzí se zúčastnili také zástupci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich zapojení do diskuze přineslo zajímavé praktické poznatky a odkazy na možnosti podpory, které mohou školy v rámci další práce s ukrajinskými dětmi využít. 

Se zástupci KACPU budeme dále spolupracovat také na sdílení výstupů z rozhovorů s řediteli škol, ze společné diskuze učitelů na SrdceDnech a také evaluačních dotaznících, které jsme učitelům a dětem rozdali po skončení programu.

Počet zúčastněných škol

Každého ze SrdceDnů se zúčastnily 3 školy po 2 třídách (každou ze tříd tvořilo cca 20-24 žáků). Všemi ze 4 setkání tedy prošlo více než 24 učitelů a 520 žáků, včetně cca 60 ukrajinských dětí z 12 různých základních škol.

Ohlasy učitelů

Ze strany učitelů jsme obdrželi velmi pozitivní ohlasy na průběh celé akce, její orgnaizaci i praktický přínos pro jejich další práci s ukrajinskými dětmi ve třídě. Za velmi obohacující označovali především společnou diskuzi se zástupci ostatních základních škol, kde se mohli vzájemně inspirovat v přístupu ke zvdělávání těchto dětí.

Po skončení SrdceDnů byly všem pedagogům rozdány evaluační dotazníky pro ně i jejich žáky. Jejich cílem je vyhodnotit dopad SrdceDnů na integraci ukrajinských dětí do třídního kolektivu. Tyto dotazníky budou v následujících měsících zpracovány a jejich výstupy sdíleny na webových stránkách projektu.

Fotogalerie

Více fotografií z jednotlivých akcí naleznete na tomto odkazu -https://drive.google.com/drive/folders/1D8skqAcqEc9JSOvTKZ2wbdNxWRkvWZUD?usp=sharing


Odkaz v médiích

O naší aktivitě v rámci SrdceDnů se zmínilo také univerzitní online zpravodajství Žurnál UP. Odkaz na článek zde -https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/srdcedny-v-pevnosti-poznani-prispivaji-k-zacleneni-skolaku-z-ukrajiny/