Realizace SrdceDnů na Pevnosti poznání

1.6.2022

V průběhu měsíce května jsme zrealizovali celkem 4 dopolední setkání pro 24 tříd základních škol z Olomouckého kraje, které přijaly ukrajinské děti. Cílem těchto setkání bylo prostřednictvím her a společných aktivit prohloubit vztahy mezi českými a ukrajinskými dětmi, napomoci jejich větší integraci do vzdělávání, ale především poskytnout pedagogům podporu a podněty pro další práci s těmito dětmi ve třídách.


Termín SrdceDnů

  • 9.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 16.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 23.5.2022 - 8:00 až 12:00
  • 30.5.2022 - 8:00 až 12:00


Místo konání

Pro realizaci SrdceDnů jsme zvolili olomouckou Pevnost poznání, která je součástí zázemí Univerzity Palackého. Pevnost nabízí možnost realizace široké škály vzdělávacích a pohybových venkovních i vnitřních aktivit. Zároveň disponuje zkušenostmi se specializovanými vzdělávacími programy zaměřenými na inkluzi žáků.


Program SrdceDnů

Program setkání tvořilo několik vzdělávacích a pohybových aktivit. Tyto aktivity byly rozděleny do 15 stanovišť (8 vnitřních a 7 venkovních), které žáci absolvovali ve skupinkách po cca 10-15 dětech, kdy v každé ze skupin bylo alespoň jedno ukrajinské dítě.

Na každém ze stanovišť byli k dispozici instruktoři, kteří dohlíželi na bezpečnost dětí a instruovali je pro splnění aktivity. Děti si tak mohli vyzkoušet například různé chemické a fyzické pokusy, chůzi po laně, disk golf, střelbu z luku, nebo třeba česko-ukrajinský kvíz. Za splnění úkolů získala skupinka na každém stanovišti razítko. Po splnění všech stanovišt a předložení hrací karty se všemi razítky získali žáci odměnu v podobě diplomu a sladkosti.

Na realizaci programu se kromě odborného projektového týmu podílela také samotná Pevnost poznání, která zaštiťovala vzdělávací aktivity, a dále také nezisková organizace Svišti v pohybu, která spadá pod Fakultu tělesné kultury UP a dohlížela na sportovní část programu.

Všechny aktivity byly speciálně uzpůsobeny integraci ukrajinských dětí a kladly důraz na jejich co největší zapojení a spolupráci s českými spolužáky. Žáci byli nuceni při plnění aktivit aktivně spolupracovat a hledat společná řešení jednotlivých úkolů. V případě jazykových bariér byly k dispozici také překladatelé.

Program byl předem konzultován také s pedagogy jednotlivých škol, kteří jej dále komunikovali mezi žáky a rodiče ukrajinských dětí. Na základě jejich připomínek došlo k optimalizaci obsahu jednotlivých aktivit. Pro realizaci SrdceDnů byla zároveň zpracována metodika, jejíž obsah naleznete pod odkazem níže.

Podpora pro učitele

Program SrdceDnů byl koncipován tak, aby poskytl co největší prostor pro zvýšení praktických dovedností a znalostí pedagogů, které mohou využít při práci se sociálně znevýhodněnými dětmi, především z odlišných kulturních prostředí.

Pedagogové měli možnost navštívit jednotlivá soutěžní stanoviště a pozorovat postupy pro vedení dětí, s cílem jejich co největší spolupráce a přijetí ukrajinských žáků do kolektivu. Spolu s tím mohli pedagogové s instruktory diskutovat možnosti využití a implementace některých aktivit v rámci školního programu.

Součástí každého dne byla také neformální diskuze pedagogů zapojených škol, za účasti několika z rodičů ukrajinských žáků, odborníků z CMTF a zástupců projektového týmu. Obsahem této diskuze bylo především navázání vztahů s rodiči, lepší pochopení potřeb ukrajinských dětí a jejich rodin, sdílení dobré praxe, znalostí a přístupů pro práci s těmito dětmi mezi pedagogy napříč různými základními školami.

Tato diskuze přinesla mnoho zajímavých poznatků a doporučení pro jednotlivé školy, které budou dále zpracovány. Veškeré důležité odkazy na další podpůrné programy pro integraci ukrajinských dětí byly školám zaslány na email.


Spolupráce s KACPU

Jedné z diskuzí se zúčastnili také zástupci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich zapojení do diskuze přineslo zajímavé praktické poznatky a odkazy na možnosti podpory, které mohou školy v rámci další práce s ukrajinskými dětmi využít. 

Se zástupci KACPU budeme dále spolupracovat také na sdílení výstupů z rozhovorů s řediteli škol, ze společné diskuze učitelů na SrdceDnech a také evaluačních dotaznících, které jsme učitelům a dětem rozdali po skončení programu.


Počet zúčastněných škol

SrdceDnů se zúčastnilo celkem 13 škol a 24 tříd (každou ze tříd tvořilo cca 20-24 žáků). Všemi ze 4 setkání tedy prošlo více než 24 učitelů a 520 žáků, včetně cca 60 ukrajinských dětí.


Ohlasy učitelů

Ze strany učitelů jsme obdrželi velmi pozitivní ohlasy na průběh celé akce, její orgnaizaci i praktický přínos pro jejich další práci s ukrajinskými dětmi ve třídě. Za velmi obohacující označovali především společnou diskuzi se zástupci ostatních základních škol, kde se mohli vzájemně inspirovat v přístupu ke zvdělávání těchto dětí.

Po skončení SrdceDnů byly všem pedagogům rozdány evaluační dotazníky pro ně i jejich žáky. Jejich cílem je vyhodnotit dopad SrdceDnů na integraci ukrajinských dětí do třídního kolektivu. Tyto dotazníky budou v následujících měsících zpracovány.


Fotogalerie

Více fotografií z jednotlivých akcí naleznete pod odkazem níže.

Odkaz v médiích

O naší aktivitě v rámci SrdceDnů se zmínilo také univerzitní online zpravodajství Žurnál UP.