Profil partnerů projektu

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V dnešní době představuje moderní vysokoškolské zařízení s širokou nabídkou studijních programů a bohatou vědeckou činností. V roce 2019 studovalo na osmi fakultách v akreditovaných studijních programech, výměnných programech a programech celoživotního vzdělávání více než 22 000 studentů. Univerzita se řadí mezi nejlépe hodnocené vysoké školy nejen napříč ČR, ale i zahraničím.

UP je jedním z nejvýznamnějších středoevropských center vzdělávání a výzkumu, pyšnící se úspěchy na evropské i světové úrovni v řadě oborů. Svou roli hraje univerzita také v rozvoji regionu. Je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a městě Olomouci.

Osm fakult Univerzity Palackého nabízí 749 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Uchazeči si mohou vybrat ze široké škály programů, od teologie, vzdělávání, tělesné kultury a sportu, přes humanitní, společenské a umělecké vědy až po přírodní, lékařské a zdravotnické vědy. Kreditní systém na UP je plně kompatibilní s ECTS - Evropským systémem přenosu a akumulace kreditů. Prestižní postavení univerzity v Olomouci každoročně potvrzuje velké množství mladých uchazečů, ale i dospělých studentů.

Naše Cyrilometodějská teologická fakulta je tradičním centrem náboženského a vzdělávacího života na Moravě. Fakulta toto dědictví rozvíjí již od roku 1573. Jejím posláním je pomáhat církvi a společnosti čelit současným společenským výzvám.

Jedním z výzkumných center Cyrilometodějské teologické fakulty je Institut sociálního zdraví (OUSHI), který se dlouhodobě zabývá problematikou výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví s důrazem na jeho sociální a duchovní determinanty. Zaměřuje se na témata, která se týkají zejména nerovností ve vzdělání a zdraví ohrožených skupin, jako jsou mladí lidé, senioři, nemocní a Romové.

Multidisciplinarita týmu umožňuje fakultě zaměřit se na zdravotní problematiku z různých úhlů pohledu. Institut je dále napojen na doktorský studijní program Sociální a duchovní determinanty zdraví a připravuje se magisterský studijní program navazující na reformu psychiatrické péče.

Aktuální projekty zahrnující výzkumná šetření zaměřená např. na kvalitu života, sociální determinanty zdraví školáků, sociálně a zdravotně znevýhodněných osob nebo prožívání nemoci, jsou např. projekt Inspirace v odlišnosti (CZ.02.3.62 / 0,0 / 0,0 / 16_037 / 0004831), projekt Škola dobrých vztahů (CZ.02.3.61 / 0,0 / 0,0 / 19_077 / 0016810), nebo FAST Rodina a škola společně (CZ.0 0,68 / 0,0 / 0,0 / 19_076 / 0016445).

Lorenskog upper secondary school

Střední škola Lorenskog nabízí svým žákům širokou škálu studijních programů. Škola byla slavnostně otevřena v roce 1974. Dnes má v nabídce v rámci studijního zaměření - sportovní předměty; umění, design a architekturu; kadeřnictví, květinářství, interiérový a výstavní design; restaurační a potravinářské předměty; ale i vzdělávání dospělých - kurz studijní kompetence. Celkem na škole studuje cca. 1000 studentů.

Norsko je multikulturní zemí, kde je inkluze přirozeně jedním z hlavních a intenzivně řešených vzdělávacích témat. Střední škola Lorenskog v tomto ohledu staví do popředí hodnoty otevřenosti, odpovědnosti a spolupráce, jejichž cílem je posílit diverzitu ve škole.

Škola má rozsáhlé zkušenosti s řešením problémových situací a otázek inkluze. Pro podporu inkluze zřídila škola svůj vlastní tým pedagogů a odborníků, kteří asistují při řešení problémových situací ve škole. Mimo tento tým na škole funguje také reportingový systém, jehož cílem je zachycení jakýchkoli projevů, které jsou v rozporu s principy inkluze a základními hodnotami školy. Škola aktivně spolupracuje také s rodiči studentů a postupuje dle vlastních předpisů pro řešení problémových situací. 

Škola poskytuje svým studentům rozsáhlou podporu nejen v oblasti vzdělávání, ale sociálních záležitostech a péči o duševní zdraví. Ve svých aktivitách se škola intenzivně věnuje integraci uprchlíků a jiných znevýhodněných skupin do společnosti.

Sofienberg primary school

Základní škola Sofienberg se nachází v Oslu, v oblasti Grünerlokka. Škola má asi 420 studentů, 35 učitelů a celkem kolem 50 zaměstnanců. Školní prostředí je velmi multikulturní - studenti jsou 25 různých národností. Základními hodnotami školy je být inovativní, ambiciózní a inkluzivní.

Základním předpokladem pro kvalitní vzdělání na škole je uplatnění principů inkluze znevýhodněných skupin žáků. Učitelé pracují se žáky individuálně dle jejich potřeb. V každé třídě je max. 30 žáků, kterým učitelé uzpůsobují výuku na základě úrovně jejich znalostí a dovedností.

Učitelé školy spolu úzce spolupracují na řešení všech problémů týkajících se integračních záležitostí uvnitř školy. Podporu jim zajišťují také sociální pracovníci, kteří jsou v každodenním kontaktu se žáky a mohou tak pomoci při řešení jejich vzdělávacích potřeb.

Sdružení D

Sdružení D je nezisková organizace, jejíž vzdělávací činnost začala v roce 2000. Hlavním pilířem její činnosti jsou programy pro pedagogy a interaktivní prožitkové programy pro děti školního věku a studenty středních škol. Programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak oblast sociálního a osobnostního rozvoje.

Hlavním přínosem programů Sdružení D je zprostředkování prožitku tady a teď, díky kterému si účastníci mohou zkusit těžké životní situace nanečisto. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka, čímž apeluje na tvorbu životních postojů a uvědomování si životních hodnot. Dalším přínosem je možnost konfrontovat vlastní životní zkušenosti a názory s okamžitou reakcí ostatních účastníků.

Sdružení D má dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací programů pro pedagogy a studenty základních a středních škol, které cílí na oblast sociálního a osobnostního rozvoje. Mezi programy Sdružení, které se těmto tématům úspěšně věnují, patří např. Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu, Sdílení zkušeností pro pedagogy, nebo Příběhové drama.

Tyto programy prostřednictvím prožitku formují osobnosti pedagogů a studentů a přispívají k posílení tolerance a vnímavosti vůči okolí. Absolvováním programů dochází k rozvinutí osobnosti účastníků, ke zlepšení sociální komunikace a zvýšení sociální inteligence.

Úspěšným příkladem mohou být realizace těchto programů napříč školami v Olomouckém kraji, kde na základě absolvování programu zaznamenali zlepšené chování svých studentů, posílení vztahů v třídním kolektivu a zvýšení tolerance, empatie a odpovědnosti studentů za své chování.